promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Promat s.r.o. – obchodní partneři správce (fyzické osoby)

Příloha č. 1

Účel zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní základ zpracování osobních údajů, kategorie příjemců a zpracovatelů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Účely zpracování:

Právní základ zpracování osobních údajů: Kategorie příjemců Kategorie zpracovatelů
 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • e-mailová adresa

 • fotografie

 • obrazový a zvukový záznam

Marketingové a obchodní aktivity správce, společenské akce pořádané správcem

článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nebytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

správce, návštěvníci webových stránek správce, zákazníci správce, zpracovatel č. 1 a 3

zpracovatel č. 1 a 3

 • jméno a příjmení,

 • titul,

 • datum narození,

 • doručovací nebo jiná kontaktní adresa,

 • telefonní a e-mailové spojení

 • číslo bankovního účtu,

 • údaje o platební morálce zákazníků – fyzických osob či kontaktních osob zákazníka a osob zastupujících v obchodním vztahu se správcem zákazníka – právnickou osobu

Vedení zákaznické evidence

článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

oprávněné osoby správce, které přicházejí při své práci do styku se zákaznickou evidencí, zpracovatel č. 7, 8

zpracovatel č. 7 a 8

 • jméno, příjmení,

 • datum narození,

 • adresa trvalého bydliště, event. adresa pro doručování,

 • IČO, DIČ,

 • informace o zápisech ve veřejných rejstřících,

 • číslo účtu

Vymáhání pohledávek

článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2000 Sb., zákoník práce

oprávněné osoby správce – finanční manager

zpracovatel č. 7 a 8, 14, notář, soud, exekutor, insolvenční správce, likvidátor