promat@promatpraha.cz

+420 224 390 811

Školení Kontrolní technik PBZ protipožárních systémů Promat a Intumex

 

Úvod

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 221/2014/Sb.) o stanovení podmínek požární bezpečnosti staveb a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů stanoví mimo jiné provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení.
Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.
Podle této vyhlášky jsou právnické osoby a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů povinny v rozsahu uvedeném ve vyhlášce zajistit kontrolu všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.

Osoba – kontrolní technik, která provádí kontroly PBZ, musí splnit podmínky stanovené právními předpisy (zejm. zák.č. 133/1985 Sb. v platném znění, vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl.č. 221/2014 Sb.), normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu PBZ. V souladu s platnými právními předpisy bez splnění výše uvedených podmínek, pouze na základě absolvování školení „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení systémů Promat a Intumex“, není možné provádět vlastní kontrolu PBZ.

Cíl školení

Cílem školení je získání osvědčení „Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení protipožárních systémů Promat a Intumex“, vystavené firmou Promat s.r.o., potvrzující absolvování školení o provádění kontrol PBZ Promat a Intumex. Školení je vhodné pro projektanty PO, odborně způsobilé osoby, techniky PO, montážní firmy, správce budov atd. Toto školení je zařazeno do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnoceno 1 bodem. Platnost protokolu dokládajícího absolvování školení o provádění kontrol PBZ systémů Promat je 3 roky.

Obsah školení

Účastníci školení jsou seznámeni s požadavky výše uvedené vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsou podrobně seznámeni se všemi protipožárními materiály firmy Promat. Dále jim jsou vysvětleny všechny protipožární konstrukce s vazbou na způsob provádění kontrol s důrazem na základní požadavky funkčnosti PBZ Promat a Intumex. Pro názornost jsou ukázány i špatné aplikace PBZ na stavbách.

Průběh školení

1 den, od 8:30 do 15:30 hod., po celou dobu školení je zajištěno občerstvení

Program školení:

8:30 9:00 Prezence účastníků
9:00 10:00 Vyhláška č. 246/2001 Sb. – provoz, údržba a kontrola požárně bezpečnostních zařízení, související legislativa, doklady
10:00 10:15 Přestávka, občerstvení
10:15 12:00 Materiály Promat používané v požárních konstrukcích, ochrana nosných konstrukcí, požární dělící konstrukce, výplně otvorů – prosklení
12:00 12:15 Přestávka, občerstvení
12:15 14:15 Protipožární ochrana instalací – VZT potrubí, kabelové kanály Protipožární ochrana instalací – prostupy, stavební spáry, speciální konstrukce
14:15 14:30 Test
       
14:30 15:30 Odpolední oběd

Informace pro účastníky školení zde.

Číst všechny novinky